Έως το τέλος του Απριλίου έχουν την ευκαιρία επιχειρήσεις και οργανισμοί να υποβάλουν τη συμμετοχή τους στα Hellenic Responsible Business Awards. Η νέα αυτή πρωτοβουλία θα αναδείξει το έργο των υπεύθυνων εταιρειών και οργανισμών, επιβραβεύοντας τις ενέργειες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, όχι μέσα από πρακτικές που απλά στοχεύουν στο να κάνουν το λιγότερο κακό, αλλά μέσα από καινοτόμες λύσεις που αναγεννούν τις εταιρικές δραστηριότητες, δίνοντας αξία στην Εταιρική Υπευθυνότητα.

Τα βραβεία δημιουργήθηκαν για να αναδείξουν το δύσκολο έργο που υλοποιούν τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε εποχές που η ευθύνη για τη στήριξη της ποιότητας ζωής και της επαναρύθμισης της συνολικής λειτουργίαςτης κοινωνίας, των υποδομών και των οικονομικά αδύναμων τοπικών κοινωνιών, είναι πλέον μοιρασμένη σε όλους τους Εταίρους.

Τα βραβεία χωρίζονται στις ακόλουθες ενότητες βράβευσης:

–     Αριστεία στη Συνεργασία: Η ενότητα θα αναδείξει καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας Επιχειρήσεων με την Τοπική Κοινότητα ή το Κράτος, τις ΜΚΟ, Συνεργασίες B2B, ή με Ακαδημαϊκούς Φορείς.

–     Βιώσιμη Ανάπτυξη: Επιβράβευση πρωτοβουλιών σε βασικούς πυλώνες όπως είναι η Διαχείριση Φυσικών Πόρων, η Διαχείριση Ενέργειας και Αποβλήτων, η Εταιρική Διακυβέρνηση, Εργαζόμενοι, και άλλα.

–     Επένδυση και Αντίκτυπος: Η ενότητα θα εξετάσει τη Βραχυπρόθεσμη ή Μακροπρόθεσμη Επένδυση τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας.

–     Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Στόχος η ανάδειξη πρωτοβουλιών που αξιοποιούν τη δύναμη της επιχειρηματικότητας για την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

–     Επικοινωνία: Βράβευση ενεργειών και προγραμμάτων επικοινωνίας που κατόρθωσαν με στοχευμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα να πετύχουν ενεργοποίηση και δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών, και που συνέβαλαν στη μεταστροφή αντίληψης, ή αύξηση φήμης.

–     Ιδιωτικές Επιχειρήσεις: Αναδεικνύοντας ανά κατηγορία επιχείρησης, δηλαδή Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες Επιχειρήσεις, τα πιο αποτελεσματικά και καινοτόμα προγράμματα στους βασικούς πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και σε κατηγορίες, όπως είναι τα Υπεύθυνο Προϊόν, Affinity και Cause-Related Marketing, Εργαζόμενοι και Εθελοντισμός.

–     ΜΚΟ της Χρονιάς: Ανάδειξη συλλόγων και ιδρυμάτων που επιδεικνύουν συνεπές έργο, ισχυρό αντίκτυπο, συνεχή δέσμευση και αποτελεσματικότητα με μετρήσιμα στοιχεία.

–     Ομάδα CSR της Χρονιάς: Βράβευση ομάδων επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει καινοτόμα έργα αποδεικνύοντας ότι ενσωματώνονται στο ευρύτερο εταιρικό στρατηγικό πλαίσιο.

Η διοργάνωση και ο σκοπός που υπηρετεί βρίσκουν ανταπόκριση στο σύνολο της αγοράς, καθώς μεγάλος αριθμός φορέων εκπροσωπείται στην κριτική επιτροπή των βραβείων: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΕΒ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΤΕΥΠ της ΕΕΔΕ), Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΙΕΠ) της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), Συμμαχία για την Ελλάδα, Great Place to Work Institute Hellas.

Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελματικοί Φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, ΜΚΟ και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία, την κριτική επιτροπή, τους όρους και τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο www.responsiblebusiness.gr.

Τα βραβεία διοργανώνονται από την Boussias Communications και την έκδοση Marketing Week.