Σημαντική διάκριση για τη συμβολή του στη χάραξη και υλοποίηση της έξυπνης εξειδίκευσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απέσπασε το Corallia, με την ανάδειξη μεταξύ των τεσσάρων πιο επιτυχημένων οργανισμών στον διαγωνισμό GROW your REGIOn.

Πρόκειται για μια σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών του καινοτόμου οικοσυστήματος τεχνολογίας της χώρας, που ξεχώρισε για το αναπτυξιακό αποτύπωμά του. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προβολή, σε διεθνές επίπεδο, της ικανότητας της χώρας για προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι τέσσερις πιο επιτυχημένοι οργανισμοί στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το Corallia, που διακρίθηκαν ανάμεσα σε 47 υποψηφιότητες, προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν την πορεία και τα επιτεύγματά τους στο διήμερο συνέδριο, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 27 και 28 Απριλίου με τη συνδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως πρωταρχικό θέμα στην κορυφή της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης μέσα από τα clusters αποτέλεσε βασικό αντικείμενο του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 450 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη. Με άξονα αναφοράς τις ιστορίες επιτυχίας του Corallia και των άλλων τριών διακριθέντων οργανισμών από Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, οργανώθηκαν, παράλληλα, ομιλίες από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Growth, DG Regio) και συζητήθηκαν οι δράσεις που μπορούν να αναληφθούν και τα είδη των συνεργασιών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής έξυπνης εξειδίκευσης και της διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο κ. Carsten Schierenbeck, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission δήλωσε σχετικά: «Η ιστορία του Corallia ήταν μεταξύ των τεσσάρων, που συζητήθηκαν στο GROW your REGIOn, με πολύ σημαντική συμβολή στις εργασίες του συνεδρίου, χάρη στην ισχυρή μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθεί, τη μακροχρόνια στρατηγική και το όραμά του για την επιτυχία».

Μέσα από την ανάδειξη του Corallia στο GROW your REGIOn, αποτυπώνεται η προσήλωσή του στην αριστεία και η ανάληψη δράσεων για την αναβάθμιση των αλυσίδων αξίας της Ελλάδας.

Σχετικά με το Corallia

Το Corallia είναι ο πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των κεντρικών κυβερνητικών και περιφερειακών υπηρεσιών, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά Clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster(Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές).

Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται ένα δίκτυο τριών μονοθεματικών κέντρων καινοτομίας (InnoHubs) σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας και της περιφέρειας: το α1-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), το π1-innohub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα) και το α2-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία.

Το Corallia υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας (ΥΕΑP) με μια σειρά πρωτοβουλιών όπως: ο σημαντικότερος επιταχυντής της χώρας, το egg – enterˑgrowˑgo, σε συνεργασία με τη Eurobank, το Educational Trip με τους φοιτητικούς συλλόγους του Stanford,Berkeley, MIT, Georgia Tech και UC San Diego κ.ά.

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia επενδύει στις διεθνείς συνεργασίες εδραιώνοντας ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη clusters και συμμετέχοντας ενεργά σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα.

Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προγράμματος Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.corallia.org.